Kunst in de kapel – Rocío Janz

Ik ben 26 jaar oud, ik kom uit Paraguay/Duitsland en ik ben getrouwd met mijn beste vriend. Op dit moment geef ik online Spaanse les, schilder ik, en geniet ik van het leven in deze mooie gemeenschap.

Ik ben geobsedeerd door eerlijke schoonheid. En ik kan me niemand bedenken die hier beter in is dan degene die elk landschap, elk bloemblaadje, elk gezicht en elk hart heeft ontworpen. Hij was trots op zijn kunstwerk en als ik naar een persoon kijk, kan ik alleen maar in bewondering instemmen.

Als je van mijn kunst houdt (of niet) en erover wilt praten, en een kopje koffie wilt drinken bij Oudezijds 100, aarzel dan niet om aan te bellen en naar mij te vragen. Je kunt mij ook vinden op Instagram of een afdruk kopen op Etsy.

Onthoud altijd dat je prachtig gemaakt bent!

Gedachten over de Schilderijen

Collectie 1: “Doorzoek mij en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en jullie zullen rust vinden voor jullie zielen.” – Matteüs 11:29

1. “In de Tuin”, gezongen door Johnny Cash.
2. Franse Tuin. Een paar weken geleden bezocht ik deze tuin. Door de geschiedenis heen zijn prachtige tuinen een symbool geweest van de bevoorrechten. Maar de tuin die God bedoelde, was gemaakt voor iedereen en iedereen.
3. Schoonheid uit as. De kracht van het leven komt voort uit de kracht van de liefde.
4. Geheime Tuin. Soms wou ik dat er een geheime tuin achter mijn huis was. Deze tuin is mijn moment met mijn Schepper. Het is zacht en genezend.
5. Lachende Wilg. Ook al wordt deze boom “Treurwilg” genoemd, deze heeft ontdekt dat het leven genoeg redenen heeft om dankbaar te zijn.

Collectie 2: “U hebt mij doorgrond en u kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, u begrijpt van verre mijn gedachten. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderbaarlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verhuld, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van de aarde.” – Psalmen 139:1, 3, 13-15

1. Vreugde. Vreugde is niet alleen het geluk van een moment, maar de voldoening achter je inspanning, opoffering of volharding.
2. Liefde. Mijn moeder liet me zien hoe momenten van zelfverloochening zo mooi en vervullend kunnen zijn.
3. Een klein Paraguayaans meisje. Ik weet dat zij volledig gekend en volledig geliefd is.
4. Vrede. Ik vind vrede in de gedachte aan een verwachte feestmaaltijd.
5. Zuiverheid. Vrijheid van schuld is een plek waar iedereen naar terug kan gaan.
6. Zwanenfamilie. Geïnspireerd door de zwanenfamilie die vaak in dit kanaal wordt gezien.


Heb jij de vorige expositie gemist van Herminia, bekijk hem dan hier


I am 26 years old, I’m from Paraguay/Germany and I’m married to my best friend. Currently I’m teaching Spanish online, painting, and enjoying living in this lovely community.

I am obsessed with honorable beauty. And I can’t think of anyone greater at this than the one who designed every landscape, every flower petal, every face and every single heart. He was proud of his artwork and looking at any person I can only agree in awe.

If you like my art (or not) and want to talk about it, and have a coffee at our OZ 100 community, feel free to ring the bell and ask for me. You can also find me on instagram or get a print on Etsy.

Always remember that you are wonderfully made!

Thoughts about the Paintings

Collection 1: “Search me and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.” – Matthew 11:29

1. “In The Garden”, covered by Johnny Cash.
2. French Garden. A few weeks ago I visited this garden. Throughout history, beautiful gardens have been a symbol of the privileged. But the garden God intended was made for everyone and anyone.
3. Beauty from ashes. The power of life comes from the power of love.
4. Secret Garden. Sometimes I wish there was a secret garden behind my house. This garden is my moment with my creator. It’s gentle and healing.
5. Laughing Willow. Even though this tree is called “Weeping Willow”, this one discovered that life has enough reasons to be thankful.

Collection 2: “You have searched me, Lord, and you know me. You discern my going out and my lying down; you are familiar with all my ways. For you created my inmost being; you knit me together in my mother’s womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth.” – ‭‭Psalms‬ ‭139‬:‭1‬, ‭3‬, ‭13‬-‭15‬

1. Joy. Joy is not only the happiness of a moment, but the satisfaction behind your effort, sacrifice, or perseverance.
2. Love. My mom showed me how having moments of self denial can be so beautiful and fulfilling.
3. A little Paraguayan girl. I know that she is fully known and fully loved.
4. Peace. I find peace in the thought of an expected feast.
5. Purity. Freedom of guilt is a place anyone can go back to.
6. Swan family. Inspired by the swan family often seen in this canal.


Did you missed the last exposition from Hermina? Check the online version here

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl